ALGEMENE VOORWAARDEN

© Nova Cultura 2019

Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing voor leden, bezoekers en op alle overeenkomsten, werkzaamheden van de leden van “Nova Cultura”. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met “Nova Cultura” aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en mag zonder toestemming van de eigenaar van “Nova Cultura”, niet gebruikt worden door anderen. Hetgeen dat niet vermeldt staat op onze website en/of de algemene voorwaarden, wordt bepaald door de eigenaar en/of het bestuur van “Nova Cultura”. Indien deze algemene voorwaarden en/of de website geen uitsluitsel(s) bieden op gezochte informatie, neem dan contact op per mail of telefoon.

Nova Cultura
Horsweg 10
3192 ED Hoogvliet Nederland
010-4381155
novacultura.nl
info@novacultura.nl

1. ALGEMENE REGELS

1.1 Binnen “Nova Cultura” vinden evenementen en sociale aangelegenheden plaats. Bij ons staat respect voorop, ongeacht leeftijd, uiterlijk, afkomst en/of geaardheid. iedereen is gelijk en iedereen is welkom (tenzij de toegang tot “Nova Cultura” door personeel/bestuur/ eigenaar is ontzegt).

1.2 De eigenaar, het bestuur en het personeel hebben ten alle tijden het recht om, zonder opgaaf van redenen, personen de toegang tot “Nova Cultura” te weigeren.

1.3 Bezoekers van en aan “Nova Cultura”, gerelateerd op wat voor manier dan ook, dienen zich ten alle tijden te houden aan de huisregels en de aanwijzingen, gegeven door het bestuur, personeel of de eigenaar op te volgen gedurende hun verblijf op het terrein, van en in “Nova Cultura”. Indien men zich daar niet aan houdt, kan er tot verwijdering worden over gegaan.

1.4 Indien er een geschil/conflict plaats vindt met een leraar, assistent, personeel of een van de andere cursisten, gaan wij ervan uit dat u dit meldt bij het bestuur of de eigenaar. Zo kan een eventueel geschil/conflict rechtvaardig worden opgelost.

1.5 Het nuttigen van eigen consumpties wordt niet op prijs gesteld.

1.6 Het meebrengen, verhandelen en het gebruik van alle soorten soft- en hard-drugs is in, op en/of rondom “Nova Cultura” ten strengste verboden en hebben juridische gevolgen voor de desbetreffende betrokkene(n).

1.7 Met uitzondering van een blindengeleidehond, is het meebrengen van een (huis)dier in enkelvoud of meervoud niet toegestaan.

1.8 “Nova Cultura” behoudt zich ten alle tijden het recht voor om cursussen te cancelen of tussentijds aan te passen in samenstelling en/of tijden.

1.9 Alle club/social-lessen zijn toegankelijk voor alle leden van “Nova Cultura” en enkele lessen zijn uitsluitend toegankelijk voor wedstrijddansers.

1.10 Tussentijds wisselen van cursusdag, tijd en/of niveau, dient ten alle tijden in overleg met de dansleraar te geschieden.

1.11 Indien de cursist door overmacht (ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden) een achterstand oploopt, wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om deze in te halen op andere lesdagen. Cursisten die zelf ervoor kiezen om lessen niet te volgen hebben geen recht op het bovenstaande en/of restitutie van lesgelden.

2. INSCHRIJVINGEN / ABONNEMENTEN / OPZEGGINGEN

2.1 Inschrijvingen kunnen dagelijks per e-mail of via de website. Dit kan ook ter plekke tijdens openingstijden van “Nova Cultura”(zie openingstijden) op de Horsweg 10, 3192ED, in Hoogvliet. Bij het aangaan van een abonnement worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht.

2.2 Bij inschrijving is een handtekening van een ouder, voogd, begeleider of wettelijke vertegenwoordiger verplicht bij minderjarigen of zij die onder toezicht staan.

2.3 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, alsmede de huisregels van “Nova Cultura” accepteert en verklaart de cursist hiermee akkoord te gaan.

2.4 Inschrijving bij “Nova Cultura” geeft de cursist keuze uit diverse samenstellingen van abonnementsvormen. De cursist heeft dan uitsluitend recht op hetgeen wat inhoudelijk van toepassing is binnen de genoten samenstelling van het desbetreffende abonnementsvorm.

2.5 Na ondertekening van het aanmeldingsformulier/overeenkomst dienen zowel de cursist als “Nova Cultura”, de verplichtingen aan te gaan zoals omschreven, op de prijzen en voorwaarden en dient de cursist zich dan ook schriftelijk af te melden.

2.6 Abonnementen worden met een looptijd van 12 maanden aangegaan. Deze zijn na 6 maanden opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien er geen schriftelijke opzegging is ontvangen door “Nova Cultura”, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.

2.7 Bij het aangaan van een abonnement dient meteen de gewenste abonnementsvorm/ samenstelling te worden opgegeven.

2.8 Abonnementen kunnen tussentijds maandelijks worden aangepast indien er een ander abonnement beter aansluit op uw wensen.

2.9 Diverse abonnementen kunnen korting op, of gratis entree inhouden op diverse activiteiten/evenementen. Inschrijving maakt de cursist lid van “Nova Cultura” en geeft de cursist alleen recht op alle voordelen van het betreffende, door de cursist gekozen abonnement. Ook niet-leden/bezoekers van “Nova Cultura” zijn natuurlijk van harte welkom, alleen genieten niet-leden/bezoekers, niet van de abonnementsvoordelen.

2.10 Het voortijdig beëindigen van de genoten cursus is mogelijk, zonder restitutie van lesgelden.

2.11 Beëindiging/opzegging van een abonnement dient ten alle tijden schriftelijk, met in achtneming van 1 maand opzegtermijn, te geschieden.

3. OPENINGSTIJDEN

3.1 De openingstijden, lestijden en lesrooster/agenda zijn te vinden op www.novacultura.nl

3.2 “Nova Cultura” behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de openingstijden, lestijden en lesrooster/agenda te wijzigen of te cancelen.

3.3 Het lesrooster ligt in principe vast voor de periode van september tot en met september van het daaropvolgende jaar. In de zomerperiode (juli tot en met september) geldt een aangepast rooster. “Nova Cultura” behoudt zich het recht voor, het rooster, dan wel de lesuren tussentijds te wijzigen. Hiervan zal tijdig mededeling worden gedaan.

3.4 “Nova Cultura” is het gehele jaar geopend. In de maanden juli en/of augustus is de dansschool voor een periode van een aantal aaneengesloten weken gesloten voor, in ieder geval de clublessen. Deze periode wordt jaarlijks vastgesteld.

3.5 Tijdens de (regionale) schoolvakanties kan er een aangepast rooster gehanteerd worden, hiervan wordt tijdig mededeling gedaan.

3.6 Op feestdagen, of besloten feesten/gelegenheden, is “Nova Cultura” in principe gesloten.

4. FACTURATIE / BETALINGEN

4.1 De eerste beginners les is een gratis proefles bij inschrijving. Zonder inschrijving is de cursist verplicht deze les t.w.v. €12,50 te voldoen.

4.2 Elke handtekening maakt betalingsplichtig.

4.3 Bij het aangaan van een abonnement is automatische incasso verplicht.

4.4 Elke cursist betaald een “X” bedrag per maand, afhankelijk van zijn of haar abonnementsvorm.

4.5 De cursist dient er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo op zijn of haar bankrekening beschikbaar is om de abonnementsgelden automatisch te laten incasseren.

4.6 Abonnementen zullen maandelijks door middel van automatische incasso worden geïncasseerd door “Nova Cultura” met rekeningnummer “NL85 RABO 0322 8321 79” in de laatste week van elke maand, van het door de cursist opgegeven bankrekeningnummer.

4.7 Abonnementsgelden zullen in de laatste week, op of omstreeks de 28e van elke maand worden geïncasseerd.

4.8 Indien er om welke reden dan ook de maandelijkste incasso niet kan plaatsvinden wordt in de daarop volgende maand de contributie nogmaals geïncasseerd.

4.9 Indien gedurende de abonnementsperiode drie maal om welke reden dan ook geen automatische incasso kan plaatsvinden, is het restant van de lesgelden in één maal verschuldigd. Dit restant dient binnen veertien dagen nadat de cursist hiervan op de hoogt is gesteld, voldaan te worden.

4.10 De cursist/rekeninghouder van het desbetreffende abonnement is, met directe ingang na ondertekening van de overeenkomst, ongeacht het aantal gevolgde lessen, het complete lesgeld verschuldigd en zien wij erop toe dat betalingen zullen worden voldaan.

4.11 Over restitutie van lesgelden en/of andere activiteiten/evenementen, kan op geen enkele manier gecorrespondeerd worden.

4.12 Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging alsnog door de bank worden gestorneerd.

4.13 “Nova Cultura” behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten voor en/of na elk seizoen aan te passen. Hiervan zal tijdig mededeling van worden gedaan. Indien de cursist de wijziging in de abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft de cursist het recht om het abonnement op te zeggen. Dit dient te gebeuren binnen een maand nadat de eerste incasso van het gewijzigde abonnementsgelden heeft plaatsgevonden.

5. RISICO / AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Het brengen van een bezoek aan “Nova Cultura” en het deelnemen aan lessen of andere activiteiten/evenementen is geheel op eigen risico. Het personeel, bestuur en de eigenaar zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel, materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval en/of verlies/diefstal van (persoonlijke) eigendommen van cursisten en bezoekers.

5.2 Het gebruik van ondermeer de garderobe van “Nova Cultura” is geheel op eigen risico.

5.3 Verlies of beschadigingen aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van “Nova Cultura”, toegebracht door toedoen van een bezoeker, zullen ten alle tijden verhaald worden op de desbetreffende betrokkene(n).

6. PRIVACY

6.1 “Nova Cultura” verwerkt de persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6.2 In de privacyverklaring van “Nova Cultura” wordt op een rijtje gezet welke gegevens door “Nova Cultura” worden verwerkt, voor welke doeleinden “Nova Cultura” dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

6.3 Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens in de lesadministratie.

6.4 Om veiligheidsredenen maakt “Nova Cultura” gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om het bedrijfspand 24 uur per dag te observeren.

6.5 Video- en audiotoezicht is beperkt tot alle bedrijfsruimtes, en is niet aanwezig in de toilet- en kleedruimtes.

6.6 Foto’s en videos die gemaakt kunnen worden tijdens evenementen/activiteiten, kunnen worden gepubliceerd op onze website en social media platformen.

© 2019 Nova Cultura